Pamem

Consorci Sanitat Barcelona

Cercador

Valoració de la dependència i la discapacitat, rehabilitació i altres serveis

Valoració de la discapacitat

L’any 2007 es va signar un acord entre l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) de la Generalitat de Catalunya i el PAMEM perquè aquest últim assumís una part de les valoracions de discapacitat de la ciutat de Barcelona, juntament amb altres consorcis sanitaris de la ciutat. L’equip de valoracions està situat a les dependències del CAP Gran Via.

Com es realitza la valoració

La valoració de la discapacitat té en compte la impossibilitat o la dificultat de les persones valorades per poder dur a terme un desenvolupament normal de la seva activitat diària. Per aquest motiu es valoren les persones de forma pluridisciplinària:

  • Metge i treballadora social en cas de les persones amb discapacitats físiques i/o sensorials en què no existeixi discapacitat mental i/o intel·lectual;
  • Psicòloga i treballadora social en cas de les persones amb discapacitats mentals i/o intel·lectuals en què no existeixi discapacitat física i/o sensorial.
  • Metge, psicòloga i treballadora social en el cas de les persones que presentin tots els tipus de discapacitat.

Que s’obté amb la valoració

El resultat de la valoració de la discapacitat és el Certificat de reconeixement de discapacitat, que és el reconeixement oficial de la situació de discapacitat, requisit indispensable per accedir a les prestacions econòmiques i assistencials que es preveuen a la Llei de Serveis Socials per a persones amb discapacitat.

El certificat de reconeixement de discapacitat s’atorga a les persones amb una discapacitat igual o superior al 33%, grau indispensable per poder accedir a diferents tràmits.

A la vegada es valoren la necessitat d’anar acompanyat en transports públics, les dificultats en la mobilitat i la situació de necessitat d’una tercera persona. En funció d’aquestes valoracions, i sempre que la persona tingui una discapacitat igual o superior al 33% de grau, es tenen accés a tota una sèrie de tràmits.

Cal diferenciar el Reconeixement de discapacitat del Reconeixement de situació de dependència. Si bé poden ser tràmits complementaris, un no substitueix a l’altre i cada tràmit té com a resultat diferents serveis per a les persones.

L'equip

  • 5 metges
  • 2 psicòlogues
  • 1 treballadora social
  • 2 administratives
  • 1 coordinadora