Pamem

Consorci Sanitat Barcelona

Cercador

Informació corporativa

Missió, visió i valors

Missió

Fomentar la salut a la ciutat de Barcelona, oferint uns serveis assistencials segurs i de qualitat, propers als ciutadans, ben coordinats amb tots els nivells assistencials, els serveis socials i la comunitat. Fomentant i afavorint la coresponsabilització de cadascú amb la seva salut.

Visió

Organització sanitària innovadora, flexible i dinàmica que aposta per la millora de la qualitat i l’excel•lència aportant valor als ciutadans i a la comunitat en termes de salut i benestar i seguretat, als treballadors en la realització professional i conciliació familiar, als estudiants de pre i postgrau garantint una bona formació i al conjunt del sistema de salut en sostenibilitat.

Valors

  • Atenció sanitària PROPERA, de QUALITAT i resolutiva, basada en el RESPECTE i la CONFIANÇA.
  • Gestió TRANSPARENT i EFICIENT, amb foment de l’AUTONOMIA de gestió i de la participació dels professionals.
  • Aposta per la CORRESPONSABILITAT en la prevenció i promoció de la salut, essent l’atenció al ciutadà l’eix clau de la seva existència.
  • Essent una organització que cerca la PROXIMITAT als ciutadans i amb els professionals.
  • Aposta per la INNOVACIÓ, la formació, la investigació i les TIC i la seva incorporació a l’activitat assistencial.
  • Aposta per la millora continua de la QUALITAT i la SEGURETAT dels pacients.    RESPECTE i CONFIANÇA / TRANSPARÈNCIA / EFICIÈNCIA / QUALITAT i SEGURETAT / CORRESPONSABILITAT / AUTONOMIA / INNOVACIÓ / PROXIMITAT

     

Revisat: Febrer 2017