Cercador

Consells de salut

Diagnòstic per la imatge

Aquest Canal mostra un conjunt de tècniques, processos i coneixement al servei de la identificació de malalties i la protecció de la salut. És producte de la importància que té el diagnòstic per la imatge en els sistemes de salut moderns, en un context de treball en xarxa que comparteix la informació dels pacients i de la imatge mèdica amb la història clínica compartida.

La ciutadania hi trobarà tot allò que necessiti saber sobre les proves de diagnòstic per la imatge: quines són, com es fan i per a què serveixen i tot el que n’envolta el procés de realització.

Els professionals hi tindran el seu espai de referència i de coneixement necessari per treballar en col·laboració, fent real amb la possibilitat que qualsevol imatge sigui visualitzada des de qualsevol punt assistencial en qualsevol moment.

El Canal s’ha redactat amb el consens i la expertesa dels professionals, que han elaborat els criteris de qualitat de les exploracions i els criteris d’indicació i d’ús adequat de les exploracions que permeten el treball en xarxa compartint la informació.


Aquest Canal s’afegeix a la resta de Canals temàtics del Canal Salut http://canalsalut.gencat.cat

Enllaços relacionats