Pamem

Consorci Sanitat Barcelona

Cercador

Informació corporativa

Codi Ètic

Un codi ètic ha de ser una eina per com realitzar les pràctiques quotidianes, tenint en compte la missió, visió i valors de la institució.
El codi ètic de PAMEM recull els valors i comportaments que s’han de tenir presents en les relacions amb la comunitat, amb els usuaris del sistema sanitari, amb els professionals i companys i en la pròpia organització i gestió.
Per aconseguir que el codi ètic sigui un reflex de la manera de funcionar de la nostra organització cal el compromís del professional i el compromís de la institució.

En relació amb comunitat

 • Generar mecanismes de comunicació que permetin mantenir a la comunitat ben informada.
 • Participar i implicar-se de manera responsable en els esdeveniments socials i cívics de la comunitat.
 • Treballar per identificar les necessitats de salut de la població.


En relació amb els ciutadans i les seves famílies

 • La salut del ciutadà és la raó de ser de l’activitat de PAMEM.
 • Donar a conèixer els drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l’atenció sanitària.
 • Facilitar l’accés a la sanitat pública.
 • Prendre mesures preventives per garantir la no-discriminació per motius socials,religió, gènere, raça, nacionalitat o altres. Tenir en compte la diversitat de situacions, contextos i cultures dels nostres pacients i les seves famílies.
 • Realitzar activitats preventives i de promoció de la salut, promovent la implicació i la coresponsabilització dels ciutadans en la seva salut.
 • Afavorir les relacions assistencials de confiança, garantint el respecte en el tracte i la proximitat al pacient i familiars.
 • Informar el pacient i familiars de manera entenedora, consultar-los i fer-los partícips del seu tractament sempre que sigui possible.
 • Garantir el dret a la intimitat del pacient, especialment pel que fa al seu diagnòstic i tractament. Vetllar per la confidencialitat de la comunicació amb el pacient i la seva família.
 • Oferir una assistència de qualitat de manera coordinada amb les altres institucions i nivells assistencials.

En relació amb els professional

 • Promoure la qualitat i l’excel•lència dels professionals que hi treballen a partir del compromís personal i col•lectiu amb la millora continua, la formació continuada i el desenvolupament competencial.
 • Assumir les responsabilitats individuals per dur a terme les tasques assignades en funció del lloc de treball.
 • Promoure i facilitar un bon ambient laboral.
 • Participar en el intercanvi de coneixements i d’experiències entre els diversos professionals.
 • Potenciar el treball en equip dins del centre i entre els centres gestionats per PAMEM.
 • Facilitar la conciliació de la vida laboral i personal. 
 • Avaluar periòdicament la qualitat de l’atenció i dels serveis.
 • Vetllar per la salut laboral i per un lloc de treball segur.
   

En relació amb l’Organització

 • Invertir esforços i recursos en la generació d’una cultura organitzativa, basada en la millora continua de la qualitat i l’excel•lència.
 • Integrar tots els professionals de la institució en els valors comuns expressats en la missió, la visió i els valors.
 • L’organització ha de comunicar amb transparència. Generant mecanismes de comunicació que permetin una bona informació interna (professionals) i externa (ciutadans i altres entitats cíviques i sanitàries).
 • Realitzar una bona gestió dels recursos econòmics dels quals disposa, seguint principis d’eficiència, eficàcia, equitat, humanitat i transparència.
 • Garantir que les decisions es prendran tenint en compte els interessos de l’organització.
 • Establir una gestió participativa.
 • Col•laborar amb altres entitats de l’àmbit de la sanitat o de la societat.
 • Difondre i fer públic aquest codi ètic, i actualitzar-lo recollint les aportacions dels professionals de PAMEM. 
 • Treballar per tal d’esdevenir un model de referència sanitari i social.
   
Revisat: Juliol 2015