Què és l' APS Pamem?

Què és l' APS Pamem?

Què és l’APS Pamem?

L'Atenció Primària de Salut PAMEM (APS Pamem) és una entitat pública de serveis sanitaris que gestiona serveis sanitaris públics d'Atenció Primària a la ciutat de Barcelona.

La titularitat de PAMEM és 100% pública, és un organisme autònom local, adscrit al Consorci Sanitari de Barcelona, amb una participació del 60% de l'Ajuntament de Barcelona i un 40% de la Generalitat de Catalunya.

En la línia de serveis pels treballadors municipals de l'Ajuntament de Barcelona, el passat 29 de setembre de 2017 es va finalitzar el procés d'integració dels usuaris del PAMEM a l'atenció sanitària universal del Servei Català de la Salut.

El principal paper d'aquest model ha estat oferir serveis d'atenció primària i atenció especialitzada extrahospitalària i ser referent de serveis d'atenció primària pels treballadors municipals des d'inicis dels anys 80 fins l'actualitat. Paral·lelament a una disminució de població amb cobertura PAMEM, l'entitat ha anat guanyant protagonisme en la gestió de serveis i Equips d'Atenció Primària (EAP) a la ciutat de Barcelona.

Des de l'any 2002, per encàrrec del Servei Català de la Salut, gestiona els serveis sanitaris públics d'Atenció Primària de 4 Àrees Bàsiques de Salut de la ciutat de Barcelona i a l’any 2016 se’ns va encarregar la gestió del CUAP Gràcia. Aquesta línia de servei està finançada mitjançant el contracte programa d'Atenció Primària amb el Servei Català de la Salut.

L'Atenció Primària pública és i ha de ser l'eix clau del sistema sanitari. És qui fa de porta d'entrada als ciutadans, és qui s'encarrega de la continuïtat assistencial i és qui està proper a la comunitat.

Des de l'any 2002 PAMEM ha estat el referent d'Atenció Primària com a entitat pública per quasi 100.000 habitants de la ciutat de Barcelona, als barris de la Barceloneta, a la Vila Olímpica a St. Martí i al barri de Gràcia.

En el present i en el futur, volem consolidar el nostre paper a l'Atenció Primària de la ciutat i seguir sent un referent en la gestió de serveis sanitaris públics a la ciutat de Barcelona.

A l'APS Pamem estimem l'Atenció Primària i els serveis sanitaris públics, i volem treballar per una Atenció Primària Pública que pugui:

Consolidar-se dins del model sanitari català l'Atenció Primària com a eix del sistema sanitari públic
 

 • Reconèixer la nova cartera de serveis que millora la Capacitat Resolutiva de l'Atenció Primària.
 • Potenciar el paper de l'Atenció Primària en la integració de serveis entre nivells/proveïdors de salut en totes les Àrees Integrals de Salut (AIS) de la ciutat.
 • Treballar el nou rol que infermeria assumeix i ha d'assumir en l'organització de l'EAP:
  • La infermera com a primer referent de salut per la ciutadania.
  • Potenciar les activitats de prevenció i educació grupal liderades per infermeria.
  • El paper de la infermera en la demanda aguda i la identificació per part del ciutadà.
  • La infermera com a principal nexe en l'atenció a cronicitat estable.
 • Donar valor a diferents eines i tractaments introduïts els darrers anys en la cartera de serveis dels EAPs, que milloren la capacitat resolutiva de l'atenció primària:
  • Crioteràpia, infiltracions, cirurgia menor, TAO.
  • Ecografia en AP: cribratge i en ocasions sospita diagnòstica.
  • Telemedicina: teledermatologia, monitorització pacients crònics.
 • Potenciar eines per millorar els programes d'Atenció Domiciliària (ATDOM).
 • Avaluar els resultats en salut derivats de l'impacte dels serveis d'Atenció Primària.
 • Potenciar plans de comunicació per informar/educar als ciutadans dels canvis organitzatius a l'Atenció Primària i el paper d'infermeria com a referent de salut i el paper dels administratius assistencials.

Potenciar les xarxes comunitàries i l'atenció comunitària en la cartera de serveis de l'Atenció Primària
 

 • Coordinar amb l'ASPB el diagnòstic de salut de les ABS i les accions a desenvolupar a nivell de barri.
 • Fer extensible el projecte COMSalut a tots els EAPs d'APS Pamem.
 • Coordinar entre els EAPs i els serveis socials municipals les millores en l'atenció als problemes socials detectats i la gestió dels recursos orientats a aquests problemes socials.
 • Potenciar el paper dels ciutadans per decidir quins programes comunitaris es poden prioritzar.
 • Donar valor al compromís dels ciutadans amb l'Atenció Primària.
 • Regular dinàmiques de treball entre les direccions de cada EAP i els representants dels ciutadans en consells, comissions de salut o altres òrgans de participació.
 • Avançar en el desenvolupament de l'estratègia nacional d' Atenció Primària i Salut Comunitària ENAPISC

Donar valor al paper de l'Atenció Primària en l'atenció de processos integrats en un territori
 

 • Reconèixer el paper de continuïtat que té l'Atenció Primària en els processos integrats.
 • Potenciar el rol de gestió de cas de l'Atenció Primària en pacients crònics.
 • Millorar la coordinació entre Atenció Primària i serveis socials en l'atenció a persones amb risc social detectat.
 • Millorar la situació de l'Atenció Primària vs Atenció Especialitzada:
 • Ser el referent de la continuïtat assistencial pels pacients que estan atesos en diferents nivells.

Impulsar i potenciar accions derivades del diagnòstic i protocols treballats a l'Atenció Primària sobre grups de risc
 

 • Trastorns alimentaris en població infantil:
  • Malnutrició infantil.
  • Obesitat infantil.
 • Gent gran amb risc: persones que viuen soles.
 • Pacient crònic complex a domicili.
 • Cuidadors de gent gran i pacient crònic.
 • Dones maltractades.
 • Pacients amb trastorns de salut mental amb risc social.