Perfil del contractant

Perfil del contractant

Dades fiscals

PAMEM (Institut de Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal)
Viladomat, 127
08015 Barcelona
Tel. 93 325 95 00
NIF: P-5801904-C

PAM, SL (Prestacions d'Assistència Mèdica, SL)
Viladomat, 127
08015 Barcelona
Tel. 93 325 95 00
NIF: B-63076392

Instruccions Internes de Contractació PAM S.L.

Contractes menors PAMEM / PAM S.L.

Licitacions obertes

Licitacions adjudicades

Serveis de defensa jurídica en determinades accions judicials . EXP P180000018

Enllaç a PSCP

Servei de missatgeria segons procediment de sol•licitud d’ofertes per a la societat Prestacions d’Assistència Mèdica, S.L. ( EXP. L180000001)

Servei integral de laboratori d'anàlisis clíniques de la societat Prestacions d'Assistència Mèdica, S.L. (EXP.L170000014)

Servei de recollida de mostres biològiques segons procediment de sol•licitud d’ofertes per a la societat Prestacions d’Assistència Mèdica, S.L. ( EXP. L180000002)

Subministrament d'un sistema informàtic per a la gestió de recursos humans segons procediment de Sol·licitud d'Ofertes per a la societat Prestacions d'Assistència Mèdica , S.L. (EXP. L170000025)

Subministrament d'equipament informàtic segons procediment de sol·licitud d'ofertes per a la societat Prestacions d'Assistència Mèdica, S.L. (EXP. L170000012)

Servei de climatització, contraincendis, baixa tensió, legionel·la segons procediment de sol·licitud d'ofertes per a la societat Prestacions d'Assistència Mèdica, S.L. (EXP. L170000004)

Servei d'assessorament jurídic laboral segons procediment de sol·licitud d'ofertes per a la societat Prestacions d'Assistència Mèdica, S.L. (EXP. L170000009)

Servei de manteniment bàsic segons procediment de sol·licitud d'ofertes per a la societat Prestacions d'Assistència Mèdica, S.L. (EXP. L170000005)

Servei neteja, desinfectació, desratització, gestió de residus, subministrament dispensadors de sabó i paper i els seus consumibles de la societat Prestacions d'Assistència Mèdica S.L. (EXP. P160000024).

0 Anunci oficial

Quadre característiques Específiques

Plec administratiu

Plec tècnic

4 Annexos

Models

6 Dubtes i respostes

Contractació del servei de neteja (EXP. 2013012)

PROCEDIMENT OBERT per la contractació del servei de neteja de les instal.lacions de l'edifici on es ubicat l'Institut de Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal PAMEM (C/Viladomat, 127)

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA. Exp. 2013012

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL. Exp. 2013012

0 Anunci oficial
Plec condicions tècniques
Plec clàusules administratives
Instància presentació ofertes Exp. 2013012
Annex i protocol de neteja
5 Quadre freqüències
6 Quadre freqüències especials
7 Superfícies a netejar m2
8 Plantilla netejadora

Contractació del servei de neteja del CAP Vila Olímpica (EXP.2014007)

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL (Exp. 2014007)

Plec administratiu
Plec de condicions tècniques
3 Annex 1
4 Annex 2
5 Annex 3
6 Annex 4
Instància presentació ofertes Exp. 2014407

Contractació instal·lació clima rehabilitació (EXP. 2015007)

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA (EXP. 2015007)

Contractació instal·lació clima CAP Vila Olímpica (EXP. 2015005)

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA (EXP. 2015005)

Anul·lades