Avís legal i política de privacitat

Informació general del lloc web de INSTITUT DE PRESTACIONS D'ASSISTÈNCIA MÈDICA AL PERSONAL MUNICIPAL (Prestacions d'Assistència Mèdica, S.L.) i dels seus continguts

INSTITUT DE PRESTACIONS D'ASSISTÈNCIA MÈDICA AL PERSONAL MUNICIPAL té la seva seu al carrer Viladomat, 127, 08015 - Barcelona (tel. 93 325 95 00).

INSTITUT DE PRESTACIONS D'ASSISTÈNCIA MÈDICA AL PERSONAL MUNICIPAL té l'adreça electrònica www.pamem.org, sense perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el seu lloc web.

INSTITUT DE PRESTACIONS D'ASSISTÈNCIA MÈDICA AL PERSONAL MUNICIPAL , té com a missió el fomentar la salut a la ciutat de Barcelona, oferint uns serveis assistencials segurs i de qualitat, propers als ciutadans, ben coordinats amb tots els nivells assistencials, els serveis socials i la comunitat. Fomentant i afavorint la corresponsabilització de cadascú amb la seva salut.

La finalitat del lloc web de INSTITUT DE PRESTACIONS D'ASSISTÈNCIA MÈDICA AL PERSONAL MUNICIPAL és informativa i consisteix en fer més proper a la ciutadania els serveis oferts per la entitat, així com facilitar altra informació corporativa i d'interès relativa a les activitats de l'entitat. Tanmateix s'ofereix la possibilitat de sol·licitar visita amb el professional de salut assignat.

Per a complir aquesta finalitat, inclou informació sobre missió, visió, drets i deures, funcionament intern, consells de salut, contractació, etc., així com altra documentació, inclosa la memòria anual de l'Entitat. Les informacions i els continguts que s'inclouen en el web, estan subjectes a les previsions següents.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web www.pamem.org són de titularitat exclusiva de INSTITUT DE PRESTACIONS D'ASSISTÈNCIA MÈDICA AL PERSONAL MUNICIPAL o de terceres persones físiques o jurídiques que n'han autoritzat l'ús a l'Entitat. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l'article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d'aquests continguts, o d'altres que es puguin incloure en el futur, s'han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

INSTITUT DE PRESTACIONS D'ASSISTÈNCIA MÈDICA AL PERSONAL MUNICIPAL explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual.

S'admet l'ús personal i privat dels continguts d'aquest lloc web, que resulti adient i ajustat a la finalitat del lloc, concretada en l'apartat anterior d'aquest avís legal. No obstant això, en determinats supòsits INSTITUT DE PRESTACIONS D'ASSISTÈNCIA MÈDICA AL PERSONAL MUNICIPAL pot indicar de manera explícita que és necessari sol·licitar una autorització expressa. En aquests casos, la sol·licitud corresponent s'ha d'enviar per escrit a:

INSTITUT DE PRESTACIONS D'ASSISTÈNCIA MÈDICA AL PERSONAL MUNICIPAL
C/Viladomat, 127
08015 Barcelona
Tel. 93 325 95 00
info@apspamem.cat  

No s'autoritza en cap cas:

  • La presentació d'una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a INSTITUT DE PRESTACIONS D'ASSISTÈNCIA MÈDICA AL PERSONAL MUNICIPAL per mitjà de framing.
  • La inserció d'una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de INSTITUT DE PRESTACIONS D'ASSISTÈNCIA MÈDICA AL PERSONAL MUNICIPAL mitjançant in line linking.
  • L'extracció d'elements del lloc web que causi perjudici a INSTITUT DE PRESTACIONS D'ASSISTÈNCIA MÈDICA AL PERSONAL MUNICIPAL conforme a les disposicions vigents.
  • L'ús comercial dels continguts del lloc web de INSTITUT DE PRESTACIONS D'ASSISTÈNCIA MÈDICA AL PERSONAL MUNICIPAL
  • L'ús de marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de INSTITUT DE PRESTACIONS D'ASSISTÈNCIA MÈDICA AL PERSONAL MUNICIPAL , sense el coneixement i l'autorització corresponent d'aquesta.

INSTITUT DE PRESTACIONS D'ASSISTÈNCIA MÈDICA AL PERSONAL MUNICIPAL es reserva el dret d'instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d'infraccions a la normativa sobre propietat intel·lectual, per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web de INSTITUT DE PRESTACIONS D'ASSISTÈNCIA MÈDICA AL PERSONAL MUNICIPAL , poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el Codi penal (articles 270 i següents).

Protecció de dades de caràcter personal

 A) Dades recollides a través de formularis

En el cas que faciliteu les vostres dades personals, el tractament que se'n pot derivar se sotmet a les previsions de la LOPD.

INSTITUT DE PRESTACIONS D'ASSISTÈNCIA MÈDICA AL PERSONAL MUNICIPAL només tracta les dades personals de les persones usuàries que resulten adequades, pertinents i no excessives per al compliment de la finalitat d'atendre-les correctament i amb relació a l'exercici de les funcions de l'INSTITUT DE PRESTACIONS D'ASSISTÈNCIA MÈDICA AL PERSONAL MUNICIPAL , als efectes del que disposa el principi de qualitat (article 4 de la LOPD).

Si voleu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició (drets ARCO) amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per INSTITUT DE PRESTACIONS D'ASSISTÈNCIA MÈDICA AL PERSONAL MUNICIPAL, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a:

INSTITUT DE PRESTACIONS D'ASSISTÈNCIA MÈDICA AL PERSONAL MUNICIPAL
C/Viladomat, 127
08015 Barcelona

També podeu exercir els vostres drets a través del formulari que trobareu a  www.pamem.org/arco, sol·licitud ha de contenir els elements especificats en l'article 25.1 del RLOPD.

B) Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d'aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l'ús dels protocols de comunicació d'Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l'adreça IP o nom de domini de l'ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l'adreça URL del recurs demanat, l'hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l'arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l'estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l'entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s'associa a persones usuàries concretes i s'utilitza amb la finalitat exclusiva d'obtenir informació estadística sobre l'ús del lloc web de INSTITUT DE PRESTACIONS D'ASSISTÈNCIA MÈDICA AL PERSONAL MUNICIPAL .

En particular, aquest lloc web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc. amb domicili als Estats Units amb seu central en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Califòrnia 94043- EUA.

Per a la prestació d'aquests serveis, s'utilitzen cookies que recopilen la informació, inclosa l'adreça IP de l'usuari, que serà transmesa, tractada i emmagatzemada per Google en els termes fixats a la web Google.com. Incloent la possible transmissió d'aquesta informació a tercers per raons d'exigència legal o quan dites terceres processin la informació per compte de Google.

Es pot obtenir més informació sobre les dades de navegació utilitzades per a aquest lloc web al document política de cookies.

Responsabilitat amb relació als continguts

En aplicació del que disposa la legislació vigent, en concret, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i la Llei 29/2010, de 3 d'agost, dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, INSTITUT DE PRESTACIONS D'ASSISTÈNCIA MÈDICA AL PERSONAL MUNICIPAL treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el seu lloc web acompleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat d'aquesta informació, d'aquests continguts i d'aquests serveis. A aquest efecte, cal tenir en compte respecte de cadascun dels continguts la data d'actualització que en cada cas s'indiqui.

En aquest sentit INSTITUT DE PRESTACIONS D'ASSISTÈNCIA MÈDICA AL PERSONAL MUNICIPAL es reserva el dret de modificar els continguts del web i d'eliminar-los, així com també de limitar o impedir l'accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia, amb l'objectiu d'acomplir la llei esmentada.

La informació que es pot oferir a través d'aquest lloc web no substitueix en cap cas la publicitat de les lleis, les disposicions generals i els actes que han de ser publicats o difosos en diaris o butlletins oficials. Les edicions impreses o publicacions electròniques dels diaris i butlletins oficials són les úniques que tenen caràcter oficial i autèntic.

INSTITUT DE PRESTACIONS D'ASSISTÈNCIA MÈDICA AL PERSONAL MUNICIPAL no es fa responsable de la informació o dels continguts d'altres pàgines web a les quals remet o amb les quals enllaça el lloc web. Tot i això, d'acord amb el que disposa la Recomanació 1/2008 de l'APDCAT sobre la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d'Internet, es revisen periòdicament els enllaços a altres pàgines web per tal d'evitar la inclusió d'enllaços que no compleixen la normativa de protecció de dades, així com la resta de normativa vigent.