Cercador

Tràmits freqüents i dubtes

RSS

<< Tornar a Tràmits freqüents i dubtes

Targeta Sanitaria Individual (TSI)

A partir del dia 28 d'abril de 2017 la reedició de la targeta sanitària té un cost de 10€.
Al CAP li informaran de com ha de realitzar el pagament.

Per què serveix la TSI?

 • Acredita el dret a l’atenció sanitària pública i identifica el nivell de cobertura assignat al ciutadà o ciutadana.
 • És imprescindible per accedir a les prestacions dels serveis sanitaris públics.
 • Facilita la identificació de forma ràpida i correcta a través del codi d’identificació personal (CIP).
 • En ser individual, dóna independència a tots el membres de la família quan utilitzin els serveis sanitaris. Tothom ha de tenir la seva TSI. És una targeta personal i intransferible que ha de tenir cada membre de la família, sigui quina sigui la seva edat.
 • És imprescindible per accedir a la prestació farmacèutica finançada pel CatSalut.
 • No serveix per a empreses privades d’assistència sanitària.

Com demanar la TSI

L'has de sol·licitar en el centre d'atenció primària (CAP) que et correspongui per domicili i cal presentar la documentació següent:

 • Document identificador (DNI, NIE, passaport).
 • Volant d’empadronament amb data d’emissió inferior a tres mesos.
 • Fotocòpia del document d’afiliació a la Seguretat Social, MUFACE, MUGEJU o ISFAS.
   

Les persones que no disposen de cap document d’afiliació (persones no cobertes), poden demanar el dret a l’assistència sanitària per una de les dues possibles vies següents:

 • Accés de les persones sense recursos econòmics suficients
 • Accés de les persones amb recursos econòmics

Les persones sense recursos econòmics suficients tenen dret a la prestació d’assistència sanitària, sempre que compleixin els requisits següents:

 • Estar empadronades a Catalunya.
 • Tenir rendes, de qualsevol naturalesa, iguals o inferiors en còmput anual al salari mínim interprofessional o, si se supera aquest límit, tenir un quocient entre les rendes anuals i el nombre de persones menors i incapacitades al seu càrrec, igual o menor a la meitat del salari mínim interprofessional.
 • No tenir protecció sanitària pública per una altra via.

Com accedir-hi?

Han d’anar al centre d’atenció primària (CAP) per emplenar l'imprès Sol·licitud individual de reconeixement del dret a l’assistència sanitària pública, i adjuntar-hi la documentació següent:

 • Volant d’empadronament de l’ajuntament.
 • Fotocòpia del DNI, fotocòpia del NIE o fotocòpia del passaport, si es tracta d’una persona major de 14 anys.
 • Fotocòpia del llibre de família, si es tracta d’una persona menor d’edat.
 • Document de la Seguretat Social en el cas que es tingui número o s’hagi estat donat/ada d’alta.
 •  Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de l’últim exercici.
 •  En cas de disminució superior al 33%, s’ha de presentar un certificat dels òrgans competents (Institut Català d’Assistència i Serveis Socials -ICASS-), on s’acrediti la disminució o la targeta acreditativa de la discapacitat.
 • Si són de la Unió Europea, l'Espai Econòmic Europeu o d’altres països amb conveni bilateral, hauran de lliurar un document emès per l’organisme competent del país d’origen en el qual s’indiqui que no tenen cobertura sanitària pública o privada i que, per tant, no es poden acreditar amb una targeta sanitària europea o formulari corresponent.

Al CAP verificaran si es compleixen tots els requisits per rebre l’assistència sanitària i tramitaran la sol·licitud al CatSalut, que editarà la targeta sanitària individual, si escau.

Les persones amb recursos econòmics excloses o no cobertes pel sistema de salut públic poden també tenir accés a l’assistència sanitària pública.

Aquestes persones han de complir els requisits següents:

 • Estar empadronades en qualsevol dels municipis de Catalunya i acreditar-ne la residència amb un certificat d’empadronament expedit per aquest ajuntament.
 • No tenir l’obligació legal de cotitzar a la Seguretat Social o a qualsevol altre sistema de previsió sanitària pública.
 • No poder accedir a un sistema de protecció sanitària pública per qualsevol títol jurídic.
 • No ser beneficiària d’un règim públic d’assistència sanitària.
 • Fer una aportació econòmica periòdica a càrrec dels titulars que accedeixin a l’assistència sanitària pública.

Persones beneficiàries

Poden accedir a l’assistència sanitària pública com a beneficiàries de la persona titular: el /la cònjuge, els descendents, els fills adoptius, els germans i els ascendents, sempre que aquests familiars convisquin amb el titular, no realitzin un treball remunerat, i no rebin una renda patrimonial ni una pensió superior al doble del salari mínim interprofessional.

Com accedir-hi?

Les persones sol·licitants han de presentar l’original i una còpia de la documentació següent a la unitat d’atenció al ciutadà de la seva regió sanitària:

 1. a) Document acreditatiu (DNI, NIE, passaport, etc.) si es tracta d’una persona major de 14 anys.
 2. b) Una fotocòpia del DNI o passaport del/s beneficiari/s.
 3. c) Una fotocòpia del llibre de família (si es tracta d’una persona menor).
 4. d) Una fotocòpia del permís de residència (si es tracta d’una persona estrangera).
 5. e) Una fotocòpia de l’últim exercici de la declaració de l'IRPF (en el cas de que es sol·liciti assistència sanitària per a persones beneficiàries).
 6. f) Un certificat de l’ajuntament que acrediti que la persona sol·licitant i els seus beneficiaris estan inscrits en el padró municipal d’habitants en què s’acrediti la convivència. En el cas de disminució, caldrà un certificat dels òrgans competents que acrediti que la persona sol·licitant té alguna disminució.
 7. g)La persona sol·licitant ha d’omplir a les unitats d’atenció al ciutadà de les regions sanitàries els impresos Sol·licitud d’accés a l’assistència sanitària pública i Domiciliació bancària d’aportació econòmica per a l’accés a l’assistència sanitària pública.

Una vegada aprovat l’accés, s’enviarà per correu una targeta sanitària individual (TSI); amb una vigència d’un any des de la data d'emissió.

Cost

L'import de l’aportació econòmica per titular és l’equivalent a la quota fixada per assistència mèdica i farmacèutica per malaltia comuna que han de satisfer els col·lectius aliens al sistema de Seguretat Social.

L’aportació econòmica es pot pagar mensualment, trimestralment o anualment, i es fa per domiciliació bancària.