Cercador

Tràmits freqüents i dubtes

RSS

<< Tornar a Tràmits freqüents i dubtes

Lliure elecció d'equip d'atenció primària (EAP), metge de capçalera, professional d'infermeria o pediatre

Puc escollir un centre diferent al que em correspongui segons la situació del meu domicili?

SÍ, es pot escollir entre tots els centres de Catalunya. Escollir un CAP diferent del que us tocaria per domicili de residència comporta canvis en l’organització dels serveis (visites, atenció a domicili, atenció social, especialistes de suport a la primària...) i els heu de conèixer molt bé, abans de fer el canvi.
Demana la Sol·licitud de petició de canvi d’equip d’atenció primària (EAP), metge o metgessa, pediatre i emplena-la., cal presentar el padró actual i la TSI.

Has de tenir en compte, però, que en la sol·licitud pots triar el metge de l’EAP, i la informació sobre els horaris de consulta i sobre els metges o pediatres disponibles te l’han de donar en el CAP on vols que t’atenguin.

El canvi és individual i a petició particular i només serà revocat a petició pròpia.

Si altres membres de la teva família també volen canviar de metge hauran d’emplenar una sol·licitud cadascun.

En el cas dels menors de 16 anys, o de persones incapacitades legalment, haurà de fer la sol·licitud el seu representant legal.

Durant un any no podràs tornar a canviar si no és per causes objectives, com un canvi de residència o un canvi de domicili laboral.

No poden exercir la lliure elecció i suposaran la denegació de la sol·licitud de canvi de l’EAP:

  • Les persones que no tenen el dret a l’assistència sanitària pública d’atenció primària a càrrec del CatSalut
  • Les persones que per necessitats de salut estan incloses en programes d’atenció domiciliària (aquelles que per impossibilitat de desplaçament i per necessitats de salut requereixen atenció domiciliària de forma continuada per un període llarg) no poden exercir la lliure elecció ja que la seva atenció domiciliària ha d’estar a càrrec de l’EAP del territori.

Per circumstàncies organitzatives d’un centre en els casos següents:

  • El fet de condicionar el canvi d’EAP a demanar un determinat metge o metgessa o pediatre que, per raons organitzatives del centre o per càrregues de treball, no estigui disponible.
  • Quan, de forma temporal i excepcional, per tal de garantir la qualitat assistencial, el canvi de CAP, metge o pediatre no es pugui fer perquè el centre i tots els professionals estiguin al límit de persones assignades